Athens International Fur Fair Fashion Show

"GALA SHOW: FUR EXCELLENCE IN ATHENS, INTERNATIONAL FUR FAIR 2014"

 




athens international fur fair fashion show 2014




 athens international fur fair fashion show 2014




athens international fur fair fashion show 2014




athens international fur fair fashion show 2014



 
athens international fur fair fashion show 2014




athens international fur fair fashion show 2014



 
athens international fur fair fashion show 2014


FUR FASHIONS from AVANTI, OBSESSION, INOCHI, NAFA, BOURTSOS ...